آموزش حل مسائل ++C یکی از قوی ترین دوره های آموزشی است که نظیر آنرا هرگز در هیچ جای اینترنت نخواهید یافت. مژده به شما عزیزان که میخواهیم یکی از بهترین و کاملترین منابع آمادگی برای امتحانات ++C (حل مسائل درس برنامه سازی پیشرفته) را تقدیم کنیم. واین چیزی نیست جز دوره آنلاین آموزش حل مسائل ++C بصورت فیلم آموزشی.

در آموزش حل مسائل ++C مسائل هر مبحث بصورت تفکیک شده و مجزا از سایر مباحث و از ساده به مشکل مرتب شده اند. ما ابتدا از ساده ترین مسائل شروع میکنیم و بمرور به حل مسائل پیچیده تر خواهیم پرداخت. در این آموزش از محیط Borland C جهت حل مسائل ++C استفاده شده. برخی از مسائل حل شده در دورۀ آنلاین:

 

آموزش حل مسائل ++C

عبارتند از:

برنامه ای در C++ که ضرایب معادله درجه دوم را از ورودی خوانده ، معادله را حل کند.
برنامه ای در C++ که دو عدد a و b را از ورودی خوانده بدون کمک متغیر اضافی جای a و b را عوض کند.
برنامه ای در C++ که تمام سه تایی های فیثاغورثی کمتر از 50 را نمایش دهد.
برنامه ای در C++ که عدد اعشاری را از ورودی خوانده هریک از قسمتهای صحیح و اعشاری آن را به خروجی ببرد.
برنامه ای در C++ که مجموع اعداد زوج و نیز مجموع اعداد فرد از 1 تا n را محاسبه و چاپ کند.
برنامه ای در C++ که جدول ضرب  10 × 10  را در خروجی چاپ کند.
برنامه ای در ++C که سری اعداد فیبونانچی قبل از n را محاسبه و چاپ کند .
برنامه ای در ++C که دو عدد را از ورودی دریافت کند و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنرا محاسبه کند و همچنین کوچکترین مضرب مشترک آنرا محاسبه و چاپ کند.
برنامه ای در ++C که عدد صحیح  n را از ورودی دریافت کند و اعداد اول از 1 تا n را مشخص و چاپ کند.
برنامه ای در ++C که عددی صحیح را از ورودی خوانده و آنرا وارون کند و سپس چاپ کند.                           
برنامه ای در ++C که عددی را خوانده و مشخص کند متقارن هست یا خیر .
برنامه ای در ++C که كه عددی از مبنای 10 را بخواند و آنرا به مبنای 2 ببرد.
برنامه ای در ++C که كه عددی از مبنای 5 را بخواند و آنرا به مبنای 10 ببرد.

برنامه ای بنویسید كه به کمک یک تابع عددی را به توان عدد دیگر برساند.
برنامه ای بنویسید كه مجموع فاکتوریل ارقام یک عدد را محاسبه کند.
برنامه ای بنویسید كه معدل اعداد اول یک تا 100 را محاسبه کند.
برنامه ای بنویسید كه جمله ای دلخواه از سری فیبونانچی را محاسبه وچاپ کند.
مرتب سازی حبابی با استفاده از احضار توابع ارجاعی
برنامه ای بنویسید كه رشته ای را از ورودی خوانده و به تابعی ارسال میکند و تابع آنرا بطور معکوس به خروجی ببرد.
برنامه ای بنویسید كه سه مقدار عددی را دریافت کند و به عنوان آرگومان به تابعی ارسال کند و تابع بزرگترین آنها را پیدا کند.
برنامه ای بنویسید كه رشته ای که حاوی نقطه اعشار است از ورودی خوانده ، آنرا به عدد اعشاری تبدیل کند. تابعی برای خواندن رشته ، تابعی برای تبدیل وتابعی برای نوشتن عدد در خروجی در نظر بگیرید. پارامترها باید ازطریق ارجاع به توابع ارسال شوند.
برنامه ای بنویسید كه با استفاده از توابع ارجاعی  عمل مرتب سازی حبابی را انجام دهد.
برنامه ای بنویسید كه یک رشته را در دیگری کپی کند.
برنامه ای بنویسید كه کاراکتری که بیشتر از همه در رشته تکرار شده را پیدا کند وهمراه با تعداد تکرار آن در خروجی نمایش دهد.
تابعی بنویسید كه یک رشته و یک مقدار عددی را به عنوان آرگومان پذیرفته ،  تعدادی از کاراکترهای این رشته را که بااین عدد مشخص میشود را در رشته دیگری قرار دهد و برگرداند.

دانلود حل مسائل ++C

قیمت ۹ هزارتومان

C++  
90,000ریال
C++

 

***

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید