حل مسائل ++C (سی پلاس پلاس) جلسه سوم را شروع میکنیم. با سلام در این درس نیز کما فی سابق 10 مسئلۀ دیگر از مجموعه مسائل امتحانی زبان محبوب و دوست داشتنی ++C حل شده است. امیدوارم که مورد توجه و قبول شما عزیزانِ عزیزتر از جان قرار گیرد.


 ٢١. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که وارون جانبی عدد ورودی را چاپ کند(با do while).

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x
;"cout<<"Please enter a number:\n
;cin>>x
(while(x>=1
}
;cout<<x%10
;x/=10
{
;return 0

{


٢٢. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و اعداد طبیعی کوچکتر از آن را با فرمتی مناسب چاپ کند(با do while).

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x,i
;"cout<<"Enter a number\n
;cin>>x
(++for(i=1;i<=x;i
;"cout<<i<<"\t
;return 0

{

 


٢٣. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که ١٠ عدد با استفاده از حلقه ی while از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و کمترین(مینیمم) آنھا را محاسبه و چاپ نماید.

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x,i=1,max=-99999999,min=99999999
(while(i<=10
}
;"cout<<"Enter number "<<i<<":\n
;cin>>x
(if(x>max
;max=x
(if(x<min
;min=x
;++i
{
;cout<<"Max is: "<<max<<"\nMin is : "<<min
;return 0
{
end//

 

 

٢۴. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که ١٠ عدد با استفاده از حلقه ی do while از کاربر گرفته و بیشترین(ماکزیمم) و  کمترین(مینیمم) آنھا را محاسبه و چاپ نماید.

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x,i=1,max=-99999999,min=99999999
}do
;"cout<<"Enter number "<<i<<":\n
;cin>>x
(if(x>max
;max=x
(if(x<min
;min=x
;++i
;(while(i<=10{
;cout<<"Max is: "<<max<<"\nMin is : "<<min
;return 0
{

 


٢۵. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که به کاربر بگوید یک عدد بین ١ و ٩٩ در نظر بگیرد. سپس از ۵٠ شروع کرده و از کاربر سوال کند که بزرگتر از آن است یا کوچکتر یا مساوی تا به عدد مورد نظر برسد(بکمک while).

Guess number//
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
()int main
}
;long int x,c1=1,c2=50,c3=100
;cout<<"think about a number from 1-99 in your mind!\n"<<endl
(while(c2<100
}
;"cout<<"Is your number: bigger=1, equal=0, smaller=-1 than "<<c2<<"?\n
;cin>>x
(if(x==1
}
;c1=c2
;c2=(c2+c3)/2
{
(else if(x==0
}
;"cout<<"Your number is "<<c2<<"!\n
;break
{
(else if(x==-1
}
;c3=c2
;c2=(c2+c1)/2
{
{
;()getch
;return 0
{
end//

 


٢۶. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که به کاربر بگوید یک عدد بین ١ و ٩٩ در نظر بگیرد. سپس از ۵٠ شروع کرده و از کاربر سوال کند که بزرگتر از آن است یا کوچکتر یا مساوی تا به عدد مورد نظر برسد(بکمک  do-while).

Guess number//
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
()int main
}
;long int x,c1=1,c2=50,c3=100
;cout<<"think about a number from 1-99 in your mind!\n"<<endl
do
}
;"cout<<"Is your number: bigger=1, equal=0, smaller=-1 than "<<c2<<"?\n
;cin>>x
(if(x==1
}
;c1=c2
;c2=(c2+c3)/2
{
(else if(x==0
}
;"cout<<"Your number is "<<c2<<"!\n
;break
{
(else if(x==-1
}
;c3=c2
;c2=(c2+c1)/2
{
;(while(c2<100{
;()getch
;return 0
{
end//

 


 ٢٧. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(باfor).

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x
;int count=0
;cin>>x
(for(;x>=1;x/=10
;++count
;cout<<"Tedade argham: "<<count
;return 0
{

 


 ٢٨. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(باwhile).

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x
;int count=0
;cin>>x
(while(x>=1
}
;++count
;x/=10
{
;cout<<"Tedade argham: "<<count
;return 0
{

 


 ٢٩. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و تعداد ارقام آن را محاسبه و چاپ نماید(با do-while)

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x
;int c=0
;"cout<<"Please enter a number:\n
;cin>>x
(while(x>=1
}
;++c
;x/=10
{
;cout<<"Digits lenght: "<<c
;return 0
{

 


 ٣٠. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و حاصل جمع ارقام آن را چاپ نماید(باfor).

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x
;int sum
;"cout<<"Enter a number:\n
;cin>>x
(for(sum=0;x>=1;x/=10
;sum+=x%10
;cout<<"Sum of digits: "<<sum
;return 0
{


مسئله کاربران: ریاضی دانان به تازگی شکل جدیدی از عملیات جمع را معرفی کرده اند به نام جمعانه.در این روش وقتی یک عدد را بعلاوه یک میکنید تمام رقم های عدد یک واحد افزایش پیدا می کنند .حسن زیادی ادعای ریاضی دان بودن دارد ولی نتوانسته درست و حسابی این روش جمع (یعنی جمعانه)را یاد بگیرد . برنامه ای بنویسید که به حسن کمک کند یک عدد ۵ رقمی (عدد بايد حتما ٥ رقم داشته باشد) دريافت كند و جمعانه را چاپ کند 

void main(){

i=0;

while(n>0){

m=n%10;

i++;

n=n/10;

x=x+(m+1)*pow(i,10);

}

cout<<x;

}

 

مسئله کاربران: برنامه ای بنویسید که بزرگترین رقم را در اعداد پیدا کند

 

void main(){

cin>>n;

k=0;

while(m!=0){

if(k<m%10) k=m%10;

m=m/10;

}//end while

cout<<k

}//end main

 


 ***

دیدگاه‌ها  

0 # OMIDHB 1397-08-12 14:28
سلام .کد برنامه زیر را چگونه وارد کنم؟:
*
***
این خط n است *****
***
*
همه ستاره های وسط زیر و بالا ی هم هستن.

پاسخ چهارراه آنلاین: نمونۀ این مسئله حل شده و در میان مسائل حل شده موجود هست (جلسه پنجم). با دوتا حلقه for میتونید اینکار رو انجام بدین، یکی صعودی و حلقۀ بعدی نزولی. ضمنا مسائل زیادی از این دست در کتاب: حل مسائل امتحانی ++c با توضیحات کامل حل شده. میتوانید در منوی محصولات پیداش کنید و استفاده کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # OMIDHB 1397-08-13 14:18
سلام منظور من را متوجه نشدین.
شکلی که من گفتم این بود:
*
*** «« این خط تعداد n است.
*
شکلی که در جلسه ۵ است این است:
*
**
*** «« تعداد n

پاسخ چهارراه آنلاین: همانطور که گفته شد عیناً این مسئله حل شده در کتاب: حل مسائل امتحانی ++c با توضیحات کامل. میتوانید در منوی محصولات پیداش کنید و استفاده کنید. موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # ..... 1397-08-26 14:12
ممکنه اینو برام به زبان c حل کنین؟
ریاضی دانان به تازگی شکل جدیدی از عملیات جمع را معرفی کرده اند به نام جمعانه.در این روش وقتی یک عدد را بعلاوه یک میکنید تمام رقم های عدد یک واحد افزایش پیدا می کنند .حسن زیادی ادعای ریاضی دان بودن دارد ولی نتوانسته درست و حسابی این روش جمع (یعنی جمعانه)را یاد بگیرد . برنامه ای بنویسید که به حسن کمک کند یک عدد ۵ رقمی (عدد بايد حتما ٥ رقم داشته باشد) دريافت كند و جمعانه را چاپ کند

پاسخ چهارراه آنلاین: حل شد. در پایین همین صفحه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # Morbius 1397-10-03 11:35
سلام . لطفا کمکم کنید در مورد این مسئله
برنامه‌ای بنویسید ک تاریخ تولد فرد رو گرفته مثال 701020 و به حروف چاپ کند مثال bist/dey/hftad
ممنون
لطفا جواب بدین

پاسخ چهارراه آنلاین: تاریخی که نوشتید یعنی چه؟! اینطور تاریخ تولدی تاکنون دیده نشده. ولی اگر فرض کنیم که این تاریخ درست باشد این مسئله با استفاده از آرایه ها براحتی حل میشه. بی نهایت آسونه کافیه با یک حلقه متناظر حرفی هر عددی رو در آرایه ای ذخیره کنید.
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید