حل مسائل ++C (سی پلاس پلاس) جلسه دوم را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در جلسه قبل 10 مسئله از مهمترین مسائل زبان ++C حل شد. در این جلسه نیز 10 مسئله مهم دیگر از مسائل امتحانی ++C انتخاب شده و راه حل آنها ارائه میگردد. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرارگیرد. موفق باشید.

 

١١. تابعی غیر بازگشتی به زبان ++C بنویسیدکه مقدار فاکتوریل یک عدد را به خود میگیرد:

(long fact(int x
}
;long y=1
(while(x>=1
}
;y*=x
;--x
{
;return y
{
end//

 


١٢. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که یک عدد تک رقمی از ورودی گرفته و معادل انگلیسی آن را به حروف چاپ کند.

<include <iostream.h#
()int main
}
;unsigned short int x
;"cout<<"Please enter a number with a lenght of 1 digit:\n
;cin>>x
(switch(x
}
;case 1:cout<<"one";break
;case 2:cout<<"two";break
;case 3:cout<<"three";break
;case 4:cout<<"four";break
;case 5:cout<<"five";break
;case 6:cout<<"six";break
;case 7:cout<<"seven";break
;case 8:cout<<"eight";break
;case 9:cout<<"nine";break
;"!default:cout<<"Your number was not recognized
{
;return 0
{
end//

 


١٣. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از ١٠٠ را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند.

<include <iostream.h#
()int main
}
;int i
(++for(i=1;i<=100;i
;"cout<<i<<"\t
;return 0
{
end//

 


١۴. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از ١٠٠ را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند(باdo while).

<include <iostream.h#
()int main
}
;int x=1
do
}
;"cout<<x<<"\t
;++x
;(while(x<=100{
;return 0
{

 


١۵. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که اعداد طبیعی کوچکتر از ١٠٠ را با فرمتی مناسب در خروجی از بزرگ به کوچک چاپ کند(با استفاده ازwhile).

<include <iostream.h#
()int main
}
;int x=1
(while(x<=100
}
;"cout<<x<<"\t
;++x
{
;return 0
{
end//

 


١۶. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که تنھا با فایل کتابخانه ای iostream و با کمک از تابع for یک عدد و یک توان از ورودی بگیرد و عدد را به توان رسانده در خروجی چاپ کند.

<include <iostream.h#
()int main
}
;int x,y,i,t=1
;"cout<<"Enter the number:\n
;cin>>x
;"cout<<"Enter the power:\n
;cin>>y
(++for(i=1;i<=y;i
;t*=x
;cout<<"Result: "<<t
;return 0
{

 


١٧. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که بدون استفاده از توابع ریاضی و تنھا با for فاکتوریل یک عددِ ورودی را بدست آورد.

<include <iostream.h#
()int main
}
;long double x,c,y=1
;cout<<"Enter your number:"<<endl
;cin>>x
;y=1
(++for(c=1;c<=x;c
;y*=c
;cout<<"Factoriel: "<<y<<endl
;return 0
{
end//

 


١٨. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که به کاربر بگوید یک عدد بین ١ و ٩٩ در نظر بگیرد. سپس از ۵٠ شروع کرده و  از کاربر سوال کند که بزرگتر از آن است یا کوچکتر یا مساوی تا به عدد مورد نظر برسد(بکمک حلقه for).

Guess number//
<include <iostream.h#
<include <conio.h#
()int main
}
;long int x,c1=1,c2=50,c3=100
;cout<<"think about a number from 1-99 in your mind!\n"<<endl
(;for(;c2<100
}
;"cout<<"Is your number: bigger=1, equal=0, smaller=-1 than "<<c2<<"?\n
;cin>>x
(if(x==1
}
;c1=c2
;c2=(c2+c3)/2
{
(else if(x==0
}
;"cout<<"Your number is "<<c2<<"!\n
;break
{
(else if(x==-1
}
;c3=c2
;c2=(c2+c1)/2
{
{
 ;()getch
;return 0
{
end//

 


١٩. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که یک عدد از ورودی گرفته و اعداد طبیعی کوچکتر از آن را با فرمتی مناسب چاپ کند(با while).

<include <iostream.h#
()int main
}
;int x,c=1
;"cout<<"Enter a number:\n
;cin>>x
(while(c<=x
}
;"cout<<c<<"\t
;++c
{
;return 0
{

 


٢٠. برنامه ای به زبان ++C بنویسید که وارون جانبی عدد ورودی را چاپ کند(با while).

<include <iostream.h#
()int main
}
;long int x
;"cout<<"Please enter a number:\n
;cin>>x
(while(x>=1
}
;cout<<x%10
;x/=10
{
;return 0
{

 


 ***

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید