حل مسائل ++C را شروع میکنیم. در درس صفرم چند مسئله اولیه و مقدماتی را در ++C حل کردیم. در اینجا میخواهیم به آرامی وارد حل مسائل ++C شده و نمونه سئولات ++C را مطرح کنیم. در این درس و چند درس آینده قصد داریم مسائل زبان ++C را بررسی کنیم. از آنجا که در اکثر آموزشهای ++C بیشتر تمرکز برروی توضیح و آموزش زبان ++C می باشد در این درس و دروس آینده به حل مسائل خواهیم پرداخت تا احیاناٌ اگر کمبودی از این بابت وجود دارد ، این کمبود جبران شود. مسائل این جلسه بیشتر به توابع اختصاص یافته اند و از ساده به مشکل مرتب شده اند. چند نمونه از سئوالات امتحانی ++C را نیز میتوانید در درس اول حل مسائل ++C مطالعه کنید.

 

حل مسائل ++C :: مسئله اول

 برنامه ای در ++C بنویسید که از کاربر میپرسد روز اول سال چندشنبه است و براساس آن ، چندشنبه بودن n امین روز سال را محاسبه میکند:

<include <iostream.h#
()void main
}
;int x,y,c
;cout<<"avalin ruze sal chand shanbe ast?"<<endl<<"0=shanbe, 1=yek shanbe
;2=doshanbe, 3=seshanbe, 4=charshanbe, 5=panjshanbe, 6=jome"<<endl
;cin>>x
;cout<<"chandomin ruze sal made nazar ast?"<<endl
;cin>>y
;c=(y+x-1)%7
;" :cout<<"javab
(switch(c
}
;case 0:cout<<"shanbe";break
;case 1:cout<<"yekshanbe";break
;case 2:cout<<"doshanbe";break
;case 3:cout<<"seshanbe";break
;case 4:cout<<"charshanbe";break
case ; 5:cout<<"panjshanbe";break
;case 6:cout<<"jome";break
{
{
end//

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله دوم

برنامه ای به زبان ++C بنویسید که نحوه عملکرد تابع strncpy را نشان میدھد.

<include <iostream.h#
<include <cstring.h#
}()int main
;".char str[ ] = "cats are nice usually
;cout<<"before operating :\n"<<str
;(strncpy(str,"dogs",4
;(strncpy(str+9,"mean",4
;cout<<"\nafter operating :\n"<<str<<endl
; return 0
{
end//

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله سوم

برنامه ای در ++C بنویسید که عددی از ورودی گرفته و یک لوزی با طول ضلع عدد ورودی با استفاده از * چاپ نماید.

<include <iostream.h#
()void main
}
;int x,y,c=1
;cout<<"Enter a number:"<<endl
;cin>>x
;y=x
(while(x>0
}
(++for(int s=0;s<x;s
;" ">>cout
(--for(s=c;s>0;s
;"*">>cout
;c+=2
;--x
;"cout<<"\n
{
;c-=4
;(x=(y-1
(while(x>0
}
(--for(int s=y;s>=x;s
;" ">>cout
(--for(s=c;s>0;s
;"*">>cout
;c-=2
;--x
;"cout<<"\n
{
{
end//

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله چهارم

برنامه ای به زبان ++C بنویسید از کد اسکی ٠ شروع کرده و کاراکتر مربوطه را تایپ میکند و تا ١٢٧ ادامه دهد.

<include <iostream.h#
()void main
}
;char a
;cout<<"ASCII Codes:"<<endl
(++for(int b=0;b<=127;b
}
;a=b
;"cout<<a<<" : "<<b<<"\t\t
{
{
end//

 

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله پنجم

تابعی به زبان ++C که ضرب عناصر دو آرایه یک بعدی که از نظر تعداد عناصر با ھم برابرند انجام دهد. در این تابع len طول آرایه ھا و out آرایه ای است که ضرب آرایه ھا در آن ریخته میشود. 

([]void arraymultiply(int x[], int y[], int len, int out
}
(++for(int i=0;i<len;i
;([out[i]=(x[i]*y[i
{
end//

 

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله ششم

تابعی در ++C بنویسید که جمع عناصر دو آرایه یک بعدی که از نظر تعداد عناصر با ھم برابرند انجام دهد. در این تابع len طول آرایه ھا و out آرایه ای است که جمع آرایه ھا در آن ریخته میشود. 

([]void arraysum(int x[], int y[], int len, int out
}
(++for(int i=0;i<len;i
;[out[i]=x[i]+y[i
{
end//

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله هفتم

برنامه ای به زبان ++C بنویسید که حل معادله ی درجه دوم با گرفتن a و b و c انجام دهد.

<include <iostream.h#
<include <math.h#
()void main
}
;int a, b, c
;int delta
;cout<<"Please enter a, b, c as this structure: ax^2+bx+c=0"<<endl
;cin>>a>>b>>c
;(delta = (b*b)-(4*a*c
(if(delta == 0
}
;(cout<<"The only answer:\n"<<"x= "<<(-b)/(2*a
{
(else if(delta > 0
}
;(cout<<"Two answers:\n"<<"x1= "<<((-b)+sqrt(delta))/(2*a
;(cout<<"\tx2= "<<((-b)-sqrt(delta))/(2*a
{
{

 

 

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله هشتم

تابعی در زبان ++C بنویسید که عددی به عنوان آرگومان ورودی گرفته و ارقام زوج آن را بازگشت میدھد. بعنوان مثال اگر آرگومان ورودی ١٢٣۴ باشد، مقدار ۴٢ را برمیگرداند.

(long even(long x
}
;long y=0
(while(x>=1
}
(if((x%10)%2==0
}
;y*=10
;y+=x%10
{
;x/=10
{
;return y
{

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله نهم

یک تابع بازگشتی به زبان ++C برای محاسبه ی ب. م. م. دو عدد به عنوان آرگومان ورودی بنویسید.

(long bmm(int a, int b
}
(if(a<b
;(return bmm(b,a
(else if(b==0
;return a
else
;(return bmm(b,a%b
{

 

 

حل مسائل ++C :: مسئله دهم

تابعی به زبان ++C بنویسید که یک عدد و یک توان بعنوان آرگومان ورودی گرفته و مقدار حاصل را محاسبه و برگشت میدھد.

(long power(int x, int y
}
;long z=1
(while(y>0
}
;z*=x
;--y
{
;return z
{

 


***

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید